سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد رضا زمانی میقان – شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور
احد صمدی – شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور
حسین حسینیان – شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور
علیرضا کیانی رشید – شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

چکیده:

سگمنت نازل ردیف اول توربین گازی ۲۵ مگاواتی فریم ۵ از نظر ترکیب شیمیایی از جنس سوپر آلیـاژ پایـه کبالـت FSX-414 است و بصورت یک مجموعه یکپا رچه و به روش ریختهگری دقیق ساخته می شـود . هـدف از ایـن پـژوهش تـدوین دانش فنی ریخته گری شامل سرعت ذوب ریزی، دمای ذوب ریزی، دمای پیشـگرم قالـب سـرامیکی وکلیـه اطلاعـات لازم جهت دستیابی بهشرایط عملی ساخت نازل می باشد . جهـت بر آورده شدن ایـن پارامترهـا ابتـدا مطالعـات گسـت رده ای در خصوص ریختـه گـری سـوپر آلیازهـای پایـه کبالـت انجـام شد . سپس یکسری نمونه به صورت پله ای شکل تحت شرایط مختلف ریخته – گــری شــد و آزمایشــهای لازم بــر روی نمونــه هــای پلــه ای صورت گرفت و از اطلاعات حاصله جهت شبیه سازی ریخته گری نازل توسط نرم افزار SUT CAST استفاده شد . پـس از مشخص شدن محـدوده پارامترهـای مـوثر ، نسـبت بـه انجـام آزمایشهای عملی اقدام گردید و پس از انجام اصلاحات نهایی ، سگمنت نازل ریخته گری شد . پـس از عملیـات ریختـه گـری آزمون های ک نترل کیفی شامل رادیو گرافی با اشعه X ، مایعات نافذ، آنالیز شیمیایی و کنترل ابعادی بر ر وی قطعات انجام شد که نتایج حاصـل حـاکی از تطـابق قطعـات سـاخته شـده بـا معیارهای کنترل کیفی قطعات فابریک دارد .