سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتی حامدیان مقدم – فوق لیسانس مدیریت فناوری پلیمر، مرکز پژوهش پتروشیمی بندر امام خمینی
پیمان رازقی خسرویه – دانشجوی پلیمر دانشگاه پلی تکنیک، مرکز پژوهش پتروشیمی بندر امام خمین

چکیده:

این مقاله با هدف استفاده از ضایعات پتروشیمی جهت تولید پوشش های پلیمـری مقـاوم در برابـر خوردگی برای برج های خنک کننده تهیه شده است . در این تحقیق در ابتدا شـرایط بـرج هـای خنـک
کننده و شرایط محیطی و عواملی که روی خوردگی چوب برج ها تاثیر مـی گذار نـ د و همچنـین میـزان خوردگی در طول سال و نوع چوب این برج ها مورد بررسی قرار گرفت . سپس پوشش های پلیمری آماده شده از ضایعات پلیمری و پتروشیمی روی نمونه هایی از چوب هـای مـذکور پوشـش داده شـد و بـرای آزمایش مقاومت شیمیایی، نمونه ها در بازه ها ی زمانی ۳ ماهـه، ۶ماهـه و یکـساله در تمـام واحـدهای پتروشیمی بندر امام قرار داده شد . پس از این مدت پوشش ها چسبندگی و مقاومت شیمیایی خـوبی از spray, floating, brushing خود نشان داد . از مزیت های این پوشش اعمال آن به هـر سـه روش وبه صورت ) online وقتی واحد در سرویس است ) می باشد .