سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر سهرابی کاشانی – پژوهشگاه نیرو، شرکت برق منطقه ای تهران ایران
زهرا دلاور مقدم – پژوهشگاه نیرو، شرکت برق منطقه ای تهران ایران
مسعود سرپاک – پژوهشگاه نیرو، شرکت برق منطقه ای تهران ایران

چکیده:

بطور کلی در صنایع و نیروگاه های برق با اصلاح فرایندها و یا با اضافه نمودن فرآیندهای تکمیلی ، مـی تـوان براحتـی بخـش عمــده ای از فاضــلاب تولیــد شــده در نیروگــاه هــا را بمنظــور استفاده مجدد در فرآیندهایی که نیاز به آب دارنـد، برگردانـده وبه مصرف رسانید . حجم اصلی زایدات نیروگاه ها، اختصاص به رسوبات و لجن های سیستم پـیش تصـفیه و حـذف ذرات معلق آب دارد که به دلیل ماهیت آهکـی آن از آلـودگی کمـی برخوردار می باشد . هدف اصلی در این مقاله ارائه راهکارهای اجرائی در مدیریت زایدات ( مایعی و جامد ) در نیروگاه بعثت می باشد . این تحقیق
با حمایتهای مالی شرک ت برق منطقـه ای تهـران و پژوهشـگاه نیرو و همکاری نیروگاه بعثت در تاریخ تیر ماه ۱۳۸۳ آغـاز و در تاریخ آذزماه ۱۳۸۴ به پایا ن رسید .