سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
نعیمه اسدیان زرگر – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری گرایش بازسازی پس از سانحه، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
افسانه دوستی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری گرایش بازسازی پس از سانحه، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

چکیده:
سوانح، عمده ای از خسارات مالی ، جانی، روحی و روانی را درجهان به خود اختصاص می دهند. از انجا که ایران نیز بین ده کشور بلاخیز جهان قرار دارد، لذا نیاز به استزاتژی هایی برای مقابله با حوادث و بلایا ضروری می نماید, البته پژوهش ها و بررسی های انجام شده نشان می دهد بحران ها نفسا تعیی کننده میزان خسارت نیستند بلکه پاسخ مسئولان به بحران است که میزان خسارت های وارده را تعیین می کند . برنامه ریزی و مدیریت ناصحیح بحران مرتبا دامنه خسارات را گسترده و میزان خسارت را افزایش می دهد . در مراکز خوابگاهی به سبب فقدان اگاهی دانشجویان و مسئولین از روش های مواجه با خطر و مقاوم نبودن ساختمان ها بخصوص در مقابله با زلزله ان ها را اسیب پذیر نموده است . ای تحقیق در گام اول از طریق مشاهده و مطالعه خوابگاه کچویی دانشگاه شهید بهشتی به شناخت اسیب های غیر سازه ای و سازمانی پرداخته و سپس از طریق مصاحبه با مسئولین ،کارکنان و دانشجویان سعی دارد, الگویی جهت فرماندهی حادثه در خوابگاه ها ارائه دهد. جهت تحلیل و تفسیر دادهها، از روشهای آماری توصیفی استنباطی استفاده شد.در پایان الگوی پیشنهادی با ارایه راهکارهایی مانند اصلاح چارت سازمانی ,تدوین برنامه های اموزشی , انجام مانور و تهیه ی نقشه های تخلیه هر طبقه و مقاوم سازی عناحر غیر سازه ای , مرحله ای را برای کسب امادگی به منظور تامین پاسخی مناسب و موثر به حادثه را فراهم می کند