سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد کارآموز – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کوروش بهزادیان – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرک

چکیده:

با توجه به توسعه خصوصی سازی در بخش آب و انرژی ، تدوین سیاست های بهره برداری از مخازن چند منظوره، براساس توابع هدف اقتصادی برای رسیدن به حداکثر بهره وری در این بخش ضروری به نظر می رسد. در اینمقاله یک مدل بهینه سازی بهره برداری از مخازن چند منظوره برقابی با هدف تامین نیازهای آبی و برقی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک توسعه یافته است. در این مدل، به منظور اعمال فاکتورهای اقتصادی در تصمیم گیری، یک تابع هدف اقتصادی در نظر گرفته شده که می تواند کلیه سودها و هزینه های مختلف سیستم را لحاظ نماید. کارایی سیاستهای تدوین شد ه برای بهره برداری از مخزن چندمنظوره شهید عباسپور بر اساس توابع هدف اقتصادی و هدف نسبی مورد مقایسه قرار گرفته است . نتایج مدل نشان دهنده کارایی تابع هدف اقتصادی و همچنین توانایی الگوریتم ژنتیکدر حل برخی از محدودیت های خاص جهت تدوین در سیاست های بهره برداری از مخزن می باشد.