سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علی ذاکری – کارشناس ارشد مهندسی شیمی –پدیده های انتقال –کارشناس ارشد پژوهش شرک
حمیدرضا ادیب نیا – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی-رئیس عملیات کالا شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

چکیده:

عصر حاضر را می توان عصر تغییر نامید.آنچه در این عصر با ثبات می ماند،تغییر است.این تغییرات تمامی جنبه های زندگی بشر امروز را در بر می گیرد.این امر موجب می گردد که متدها،مدلها، تکنیک ها و روشهای موجود نیز از پویایی برخوردار باشند و با تغییرات محیطی همسو شوند. سازمانهای پویا و آنهایی که قصد رقابت در این دنیای پیچده و پر تغییر امروزرا دارند،می بایست خود را با این تغییرات وفق دهند و ورود به دهکده جهانی و بازار رقابت بین المللی به غیر از این،راه دیگری ندارد. واضح است که الزامات رقابت جهانی با بایسته های رقابت محلی متفاوت است.بنابراین سازمانها می بایست این الزاماترا شناسایی نموده و به کار گیرند.پژوهش و تحقیق و توسعه از جمله ابزارهای اساسی شناسایی این الزامات است.نظر به این که اهمیت شناسایی و به کارگیری این الزامات به اندازه ماندگاری سازمانها است،نقش و اهمیت واحد پژوهش در سازمانهایی که قصد ورود به رقابت جهانی را دارند، پر رنگ تر می شود. بنابراین امروزه سازمانهای پیشرو بیش از پیش به تحقیق و توسعه اهمیت داده و لازم است اثر بخشی آن را بیشتر از گذشته کنترل نمایند.جهت حصول به این مهم،طراحی و انتخاب مدل ارزیابی عملکرد مناسب و قبل از آن تعیین و استخراج شاخصهای سنجش اثربخشی واحدهای پژوهشی ضروری است.در این مقاله نتایج پژوهش شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر بر کارایی واحد پژوهش شرکت پالایش گاز سرخون و قشم ارائه می گردد.جهت حصول به مقصود،ابتدا با استفاده از روشهای پیمایشی به نظر سنجی در خصوص فعالیت های این بخش پرداخته شده است،سپس با استفاده از نتایج مرحله فوق و مطالعات کتابخانه ای مجموعه شاخص هایی تأثیر گذار در افزایش اثر بخشی واحدهای پژوهشی، شناسایی و لیست گردیدند.در مرحله بعد با بهره گیری از روشهـا و تکنیکهای تصمیم گیری گروهی،و نظر خواهی از خبره ها،مجموعه شاخص هایی که بیشترین اجماع در مورد آنها وجود داشت شناسایی و استخراج شدند.جهت وزن دهی و رتبه بندی و تعیین میزان اهمیت هر شاخص، با طراحی ماتریس مقایسات زوجیو استفاده از مفاهیم تکنیکAHP گروهی، و مشخصـاً روش مجمـوع وزین و رده بندی شدهHierarchical Addittive WeightingMethod))شاخص ها وزن دهی و رتبه بندی شدند. شاخص های استخراج شده جهت استفاده در این شرکت و سایر شرکتهایوابسته صنعت نفت و گاز و پتروشیمی وحتی با تغییراتی در سایر بنگاههای اقتصادی تولید گرا، قابلیت کاربرد دارد.