سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزاد پارسیار – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی، دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمدجواد منعم – دانشیار گروه سازه های آبی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

عدم ارزیابی صحیح و تفکیکی شبکه و تعیین میزان تاثیر دو بخش سازه ای و مدیریتی در عملکرد آن و ناتوانی در برآوردمشخص میزان اثربخشی هرکدام از بخش های سازه ای و مدیریتی، در بهبود عملکرد شبکه، از مشکلات مهم ارزیابی در شبکه ها و ارائة گزینه های اصلاحی جهت بهبود آن، می باشند. تحقیقات صورت گرفته در زمینة ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری عمدتاً عوامل سازه ای و مدیریتی را بصورت توام در نظر گرفته و در معدود مواردی که سعی در ارائة شاخص ها بصورت تفکیکی نموده اند، شاخص های ارائه شده قا در به تفکیک تاثیرات دو عامل تاثیرگذار روی آنها، یعنی سازه و مدیریت، به نحو مطلوبی نیستند. در این مقاله شاخص های کاربردی ارزیابی عملکرد از دیدگاه عملیاتی و توزیع آب تعریف شده اند. با توجه به اهداف عملیات بهره برداری و اثرات متقابل سازه ای و مدیریتی بر آن، شاخصهای ارزیابی برحسب عمق و دبی جریان برنامه ریزی شده یا مورد توافق و تغییرات زمانی و مکانی واقعی آنها به تفکیک عوامل موثر سازه ای و مدیریتی تدوین شده و میزان تاثیر هر کدام، روی شاخص عملکرد کل نشان داده شده است. سپس یک سناریوی بهره برداری ارائه شده برای کانال E1R1 شبکه دز، با استفاده از شاخص های تفکیک شدة سازه ای و مدیریتی ارزیابی شده است. جهت ارزیابی این سناریو و تست را هکار بهبود ارائه شده برای آن، کانال مذکور توسط مدل ریاضی ICSS شبی هسازی شده است. پس از ارزیابی عملکرد کانال، توسط شاخ صهای تفکیک شدة ساز ه ای و مدیریتی، را هکار بهبود نیز شبیه سازی شده و نتایج آن، میزان اثر بخشی گزینة اصلاحی را، در شاخصهای تفکیکی نشان میدهد.