سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا فرشیدنژاد – مدیر واحد ارتباط با مراکز و انجمنهای علمی و پژوهشی

چکیده:

برخی انگیزه های اقتصاد ی وجود دارند که می توان از آنها در ایجاد انگیزه در رفتارها ی مثبت زیست محیطی استفاده نمود . در جدول شماره یک هز ینه ها یی که آلوده گرها در کشورها ی عضو سازمان همکار ی و توسعه اقتصادی (OECD) موظف به پرداخت آن می باشند، نشان داده شده است . انگیزه هایی که این گونه روشها می توانند ایجاد کنند عبارتند از:
– تغییر هزینه ها یا قیمتها بطور مستقیم.
– تغییر غیر مستقیم قیمتها یا هزینه ها از طریق روشهای مالی یا مالیاتی
– ایجاد بازار و حمایت بازار
تغییر مستقیم قیمت یا هزینه زمانی پیش می آید که بعنوان مثال، هزینه برای فراورده ها (هزینه فراورده) یا بر فرا یندهایی که مولد آلودگی هستند (جریمه بر انتشار آلودگی، جریمه بر نهاده ها، و یا
جریمه برا ی ذخیره کردن ) وضع می شوند و یا سیستمهای وثیقه-بازپرداخت وارد عمل می شوند . تغییر غیر مستقیم هزینه ها و قیمتها هنگامی اتفاق می افتد که بعنوان نمونه، سوبسیدهای مستقیم، وامهای با بهره کم یا انگیزه های مالی (بعنوان نمونه، کاهش سریع قیمتها) جهت ترغیب به استفاده از فناور یهای زیست محیطی عاری از آلودگی، در اختیار گذاشته می شوند؛ انگیزه های تکمیلی (نظیر پرداخت مبلغی به عنوان عدم انجام تعهدات اجرایی) را نیز می توان در این رده طبقه بندی نمود . ایجاد بازار را می توان از طریق تغییر مجموعه قوانین و مقررات انجام داد، به عنوان نمونه انتشار اوراق تجاری در برخی مناطق، طرحهای بیمه در واکنش به تغییر مقررات استحقاقی و غیره. حمایت بازار زمانی صورت می گیرد که سازمانهای مردمی یا نیمه مردمی مسئولیت تثبیت قیمت یا بازارها ی معینی را برعهده می گیرند (به عنوان نمونه برای مواد ثانویه ای مانند کاغذ یا فولاد بازیافت شده).