سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی رحیمی خوب – استادیار گروه آبیاری دانشکده مهندسی کشاورزی, پردیس ابوریحان, دانشگاه

چکیده:

یکی از روشهای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع استفاده از داده های تبخیر از تشت میباشد. جداول و معادلات ارائه شده برای تبدیل مقادیر تبخیر از تشت به تبخیر و تعرق گیاه مرجع برای شرایطی است که تشت تبخیر در میان یا با فاصله مشخصی از پوشش گیاهی باشد. تشتهای تبخیر در ایستگاههای هواشناسی ایران در اراضی بایر و اغلب در فرودگاهها نصب شده اند و در شرایط غیر استاندارد برای تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع میباشند. از این رو تدوین مدلی برای تبدیل ارقام تبخیر از تشت این ایستگاهها به تبخیر و تعرق گیاه مرجع لازم میباشد. در این تحقیق داده های تبخیر از تشت و داده هایمورد نیاز برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع به روش پنمن مانتیث از ۱۰ ایستگاه هواشناسی در استان خوزستان جمعآوری شد. سه مدل چند جملهای شامل درجه یک, دو و سه با متغیرهای اصلی تبخیر از تشت, سرعت باد و رطوبت هوا برای تبدیل به تبخیر و تعرق گیاه مرجع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج روش پنمن مانتیث مبنا قرار گرفت. نتایج نشان داد مدلهای درجه دو
و سه دقت بیشتر و نتایج یکسانی ارائه میدهند و لذا مدل درجه ۲ بعلت دارا بودن متغیر ورودی کمتر, برای استان خوزستان توصیه گردید. ضریب تعیین این مدل ۰/۹۳ ، ریشه میانگین مربع خطا ۰/۹ میلیمتر در روز و شیب خط همبستگی ۰/۹۸ است.