سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرویز محمدصالحی – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری و کارشناس شرکت مهندسین مشاور آبفن
محمود رائینی – استادیار گروه آبیاری دانشکده کشاورزی ساری
علیرضا شکوهی – استادیار گروه آبیاری دانشکده فنی و مهندسی بین المللی امام خمینی قزو
میرخالق ضیاء تبار احمدی – استاد گروه آبیاری دانشکده کشاورزی ساری

چکیده:

این مقاله یک مدل ریاضی شبه دوبعدی برای شبیه سازی هیدروگراف حوزه های آبریز ارائه می دهد. مدل می توا ند با پردازش پارامترهای ژئومرفولوژیکی حوزه در محیطGIS هیدروگراف هر واقعه بارش را تولید نماید . دراین راستا ویژگی های توپوگرافی و هیدروژئومرفولوژیکی حوزه بصورت کمی در قالب رستری بعنوان نمایه های توپوگرافی تعریف می گردند. با استفاده از الگوریتم شبه دو بعدی ADEQUATEمسیر جریان هر سلول از مدلDEM حوزه تا خروجی محاسبه می گردد همچنین مقدار جریان توزیع شده هر سلول به سلولهای مجاور و در نهایت حجم کل آب تخصیصی هر سلول مشخص می گردد. حجم آب تخصیصی سلول مورد مطالعه به عنوان موج دیفیوزیو از طریق مسیر مشخص ه به خروجی می رسد مدل زمان تعادل آن را محاسبه نموده و با انجام این فرآیند برای تمام سلولهای نقشه ، یک نقشه زمانی برای حوزه ایجاد می نماید سپس اقدام به تولید خطوط ایزوکرونال نموده و با استفاده از روش معروف مدت -مساحت هیدروگراف سیل شبیه سازی می گردد. خروجی مدل با چند هیدروگراف ثبت شده حوزه امامه مقایسه گردید که نتایج حاصله موید صحت کار مدل می باشد.