سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدرضا صابری قوچانی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
محمدعلی کاشف حقیقی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
سیدمجتبی حسینعلی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در این تحقیق کاربردی برای نخستین بار، کارهای شرکت در مناقصه محدود، در ساختار سیستمی مدیریت پروژه، مطالعه می گردد و از روش مطالعه کتابخانه ای به منظور آشنایی با استانداردهای پیکرة دانش مدیریت پروژه و قوانین برگزاری مناقصه ها استفاده شده و تحقیقات میدانی و مطالعه موردی دربارة سازمان مورد مطالعه به کار گرفته شده است .
ابتدا مصداق پروژه بودن فرآیند شرکت در مناقصه محدود، مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تأیید فرضیة مربوطه، در گام های بعدی این پروژه ( شرکت در مناقصه ) با نگرش سیستمی مورد بررسی قرار می گیرد . جهت انجام این امر از چارچوب استاندارد پیکرة دانش مدیریت پروژه بهره گرفته شده است . بنابراین محدودة این پژوهش از یک سو قوانین شرکت در مناقصه محدود، از سوی دیگر چارچوب استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه و از دیگر سو، قلمرو سازمان مورد مطالعه می باشد که در نهایت به مدل ساختار سیستمی کارهای شرکت در مناقصه دست می یابیم .
محدودیت های پیش روی این پژوهش عبارت اند از مستندسازی ضعیف اسناد و مدارک سازمان مورد مطالعه، نبود نگرش سیستمی در همه بخش های سازمان، ارائه نشدن راهکارهای اجرایی از سوی استاندارد پیکرة دانش مدیریت پروژه و دست نیافتن به نمونه اجرایی این استاندارد در سازمان های داخل کشور .
این نوشتار به جهت تدوین الگوی اولیه و مختصری برای پیمانکاران و سازمان مورد مطالعه جهت رویارویی سیستماتیک با فرآیند شرکت در مناقصه محدود و بهره گیری مناسب از منابع محدود و مدیریت نتیجه بخش آن ارائه می گردد .