سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رحیمی خوب – استادیار گروه ابیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی کشاورزی، پردیس ابوریحان

چکیده:

مدل هایی که تاکنون برای پیش بینی تبخیر از تشت ارائه شده به داده های زیادی نیاز دارند و بعضی از داده ها در ایستگاه هایهواشناسی ایران اندازه گیری نمی شوند. در این بررسی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی، ترکیب های مختلف ۴ داده هواشناسی در دسترس (دمای هوا، رطوبت هوا، سرعت باد و ساعات افتاب روزانه) و تابش برآورد شده از رابطه انگستروم بعنوان داده های ورودی برای پیش بینی تبخیر از تشت مورد بررسی قرار گرفت.داده های این تحقیق از ۱۰ ایستگاه هواشناسی استان خوزستان از سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ جمع آوری شد. نتایج نشان داد، بکمکمدل های شبکه عصبی می توان تبخیر روزانه از تشت را با استفاد ه از داده های در دسترس هواشناسی با دقت مطلوبی برآورد نمود.