سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد باقری – سازمان بهره وری انرژی ایران
نادر سالک گیلانی – سازمان بهره وری انرژی ایران
زهره فرهنگی – سازمان بهره وری انرژی ایران

چکیده:

در این مقاله وضعیت مصرف انرژی در صـنعت نوشـابه هـای گازدار کشور جهت تدوین معیار مصرف انرژی مورد بررسـی قرار گرفته است . در ادامه شاخص های مصـرف انـرژی ایـن صنعت تعیین شده و مقادیر آنها با توجه به اطلاعات موجود و انــدازه گیریهــای انجــام شــده محاســبه شــده اســت . ســپس راهکارهای کاهش مصرف انـرژی بـا توجـه بـه تجهیـزات و دستگاههای موجـود در ایـن دسـته کارخانجـات و همچنـین فرآیند تولید ارائه شده و در پایان تکنولوژیهای نـوینی کـه در صورت بکارگیری افزایش راندمان تولیـد و بهـره وری را بـه همراه خواهند داشت معرفی شده اند