سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

دکترمحمودرضا چراغعلی – استادیار- سازمان مدیریت صنعتی ، مدیر برنامه ریزی و راهبرد – شرکت ایپکو
مهندس مجید ضیایی موید –

چکیده:

از آنجا که نیروی انسانی یکی از مهمترین منابع موجود و مورد استفاده در شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) است. در
مراحل اولیه مشخص گردید که کارشناسان واحد تحقیقات مهندسیو فنی و مهندسی این شرکت خصوصیات و ویژگی های " دانشگران" را از
خود بروز می دهند. ارزیابی عملکرد این افراد که در گروه دانشگران قرار می گیرند همیشه مورد توجه مدیران و مسئولان این شرکت بوده است
لذا تدوین نظام ارزیابی عملکرد دانشگران واحد تحقیقات مورد توجه است. اینکه چه عملکردی را، چه افرادی، به چه تریقی و در چه فاصله زمانی
ارزیابی کنند پرسشهای اصلی است که منتج به مدل نهایی می گردد. در مرحله مطالعات اولیه، رفتار دانشگران در مراکز تحقیقاتی، انواع روش
های ارزیابی عملکرد، شناسایی فرهنگ غالب در مراکز تحقیقات و توسعه و روش اجرایی تحقیق مدون گردید. سپس با شناسایی شرکت ها و
سازمانهای تحقیقاتی داخل و خارج از کشور پرسشنامه هایی تهیه و به صورت حضوری یا غیر حضوری تکمیل شدند که در نتیجه روش ارزیابی،
درجه اهمیت (وزن) هر معیار نیز بدست (AHP) نوع و تعداد ارزیاب ها و معیارهای ارزیابی مشخص گردید. با استفاده از روش مقایسات زوجی
آمد. با بررسی و مقایسه همه جانبه آئین نامه های تعیین درجه کارشناسی و حقوق و دستمزد در شرکت های ایران خودرو، ایپکو، ساپکو و مرکز
تحقیقات ایران خودرو ارزیاب ها و فاصله زمانی ارزیابی نیز نهایی گردید. با مشخص شدن پاسخ پرسش های اصلی، مدل و نظام ارزیابی
پیشنهادی تدوین شده است.