سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد رضا شریعتی – پژوهشگاه نیرو
علی هوشمند خوی – پژوهشگاه نیرو
بهنام علم دوست – پژوهشگاه نیرو
داود محمدی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

یکی از اثـرات نـامطلوب ناشـی از آلودگیهـای محیطـی و یـا صــنعتی بــر روی مقــرههــای ســرامیکی و شیشــهای، معضــل شکست الکتریکی می باشد که منج ر بـه خسـارات فراوانـی از لحاظ اقتصادی می گردد . تا به امروز، راهکارهای مختلفـی بـه منظور کاهش اثرات آلودگی بر روی ایزولاسیون مورد استفاده قــرار گرفتــه اســت کــه یکــی از آنهــا، جــایگزینی مقــرههــای کامپوزیتی بجای مقره های سرامیکی و شیشه ای مـی باشـد کـه عملکرد مناسبی در مناطق آلـوده از خـود نشـان داده انـد . امـا ساختار پلیمـری مقـره هـای کـامپوزیتی ، تحـت تـاثیر عوامـل محیطی مانند تابش UV و باران اسـیدی و عوامـل الکتریکـی مانند تخلیه باند خشک و کرونا در دراز مدت دچار پیرشدگی و تخریب می شود و ممکن است پس از چند سال، منجـر بـه خطای ناگهانی مقره گرد ند . با توجـه بـه اینکـه تجربـه بهـره – برداری از مقره های کـامپوزیتی در ایـران و جهـان بـه انـدازه مقرههای سرامیکی و شیشه ای نبوده است، لذا تـدوین برنامـه تعیین وضعیت به منظـور ارزیـابی عملکـرد ایـن مقـره هـا در طولانی مدت با هدف اطلاع یافتن از آسیبهای وارده بر مقـره – ها، مشخصات الکتریکی و مکانیکی آنها و نیز میز ان پیرشدگی و تخریب پلیمر و داشـتن ابزارهـای لازم بـه منظـور تضـمین بهرهبرداری بلندمدت مطمئن این تجهیزات از اهمیت ویـژه ای برخوردار است . در همین راستا، به منظور تعیـین وضـعیت چنـد نمونـه مقـره کامپوزیتی ( سیلیکون رابری ) رده ۲۰ کیلوولت پس از ۶ سـال بهرهبرداری در اسـتان یـزد ، برنامـه ای شـامل چنـدین آزمـون مختلف تدوین گشـت و آزمونهـای لازم انجـام پـذیرفت . بـا توجه بـه نتـایج بدسـت آمـده از آزمونهـای صـورت گرفتـه، مشخص گردید که نمونه های تحت بررسی، وضعیت مناسـبی را دارا می باشند و امکان ادامه بهره برداری از آنها وجـود دارد . همچنین برنامه تع یین وضعیت بکار رفته، چارچوب مناسبیرا فراهم آورده و می تواند به منظور مطالعات آتی مـورد اسـتفاده قرار گیرد