سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مژگان قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – علوم محیط زیست دانشگ
عبدالرضا کرباسی – عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست – دانشگاه تهران

چکیده:

پدیده تغذیه گرایی به عنوان یکی از مسائل روبروی اکثر دریاچه ها و مخازن سدها مطرح می باشـد کـه مشـکلات کیفی زیادی را برایآب ایجاد می کند و در نهایت باعث یوتریفیکاسیون خواهد شد . رشد بیش از حد جلبک در مخازن به عنوان تعریف اولیه این پدیده بیان می گردد این امر ناشی از افزایش بیش از حد مـواد مغـذی در درون مخـازن، تغییـر در کاربری زمین، ویژگیهای حوزۀ آبریز می باشد علاوه بر فاکتورهایی فوق عواملی چون شدت و نفوذ نور به درجه حـرارت، اختلاط و نوع ارگانیسمها در روند پیشروی این پدیده دخالت دارند . عوامل گوناگونی مثل فعالیتهای کشـاورزی سـاخت و ساز و دفع فاضلاب می تواند این پروسه را تسریع نماید نتیجۀ بارز این مسـأله کـم عمـق و پـر محصـول شـدن دریاچـه تغییرات زیاد در غلظت اکسیژن محلول روزانه و در نهایت بر هم زدن تعادل اکولوژیکی سیستم می باشد . لذا به دلیل اهمیت پدیده یوتریفیکاسیون و عواقـب ناشـی از آن درایـن مقالـه عـلاوه بـر تـدوین پارامترهـای مهـم و تأثیرگذاری بر این پدیده، شاخصهای تغذیه گرایی و خصوصیات کلی دریاچه ها در وضعیت مختلف تغذیه گرایی به بررسی نسبتهای TN/TP نیز پرداخته خواهد شد.