سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

هومن مستحسن – مدیر پروژه شرکت متن، ایران ، تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار پونک باختری، شرکت متن
اشرف السادات پسندیده – مدیر پروژه شرکت متن، ایران ، تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار پونک باختری، شرکت متن
زهره بشارتی راد – مدیر بخش دانش فنی شرکت متن، ایران ، تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار پونک باختری، شرکت متن
سید محمد طباطبائی – مدیر عامل شرکت متن، ایران ، تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار پونک باختری، شرکت متن

چکیده:

مقاله حاضر در زمینه چگونگی ارزیابی و نظارت بر سیاستهای کلی توسعه علم و فناوری ایران تهیه گردیدهاست. در این مقاله با تشریح لزوم سیاستگذاری کلان توسط نهادی فرابخشی، همچنین نیاز به نظارت و ارزیابی آننهاد بر سیاستهای اتخاذ شده ، الگوی ارزیابی تنظیمات نهادی در نظام ملی نوآوری به عنوان الگوی بهینه نظارتو ارزیابی معرفی می گردد . با توجه به خاستگاه این الگو، مراحل بومی شدن آن بیان شده، در ادامه با توجه بهاقدامات اجرایی برای پیاده سازی الگو ، به نتایج آماری تجزیه و تحلیل های انجام گرفته اشاره می شود . بر طبق آنتجزیه و تحلیل ها مهمترین نهادهای سیاستی و مهمترین ابزارهای سیاستی برای توسعه فناوری برمبنایسیاستهای کلی جمهوری اسلامی ایران معرفی می گردند . با بررسی میزان تأثیر ابزارهای سیاستی تبیین شده درتحقق اهداف توسعه علم و فناوری، مشخص گردید که ابزارهایی بیشترین اثر را بر تحقق اهداف کلان علم و فناوریدر کشور دارند و نظارت بر بکارگیری آن ابزارها و وضع سیاستهای عملیاتی مناسب دراین راستا برای کشور اولویتجدی دارد . این ابزاره ا عبارتند از : تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات ، تعیین راهبرد فناوری در سطح ملی وبخش های صنعتی ، اطلاع رسانی در زمینه راهبرد فناوری ، یادگیری مادام العمر و کارآیی فرآیندهای اداری وشایسته سالاری . همچنین نهادهایی که بیشترین سهم را در تحقق اهداف علم و فناوری در کشور، از طریقبکارگیری ابزارهای سیاستی و وضع سیاستهای عملیاتی مناسب، دارند به ترتیب اولویت عبارتند از : وزارت صنایعو معادن ، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وزارت نفتو وزارت نیرو . لاجرم نظارت کلان باید در درجه اول متمرکز بر این نهادها اعمال شود.