سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حشمت یاوری –
مریم احمدنیای مطلق –

چکیده:

در این مقاله ترابرد گرمایی الکترون در فلزات دانه ای در رسانش تونلی بالا gT>>1 و در دماهای بالا T > g Tδکه δ میانگین فاصله بین ترازها در یک تک دانه است را مورد بررسی قرار میدهیم . با در نظر گرفتن اثرات برهم کنش الکترون-الکترون رسانش گرمایی را محاسبه میکنیم و نشان میدهیم که قانون ویدمان فرانتس برای فلزات دانه ای نقض می شود و در می یابیم که اثرات ناشی از برهم کنش ها رسانش گرمایی را نسبت به الکتریکی کمتر کاهش می دهد.