مقاله تراريختي کلزا (Brassica napus) با ژن ۵- انول پيروويل شيکيمات -۳- فسفات سنتاز (EPSPS) با منشا آرابيدوپسيس در راستاي ايجاد مقاومت به علف كش گليفوسيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۵۹ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تراريختي کلزا (Brassica napus) با ژن ۵- انول پيروويل شيکيمات -۳- فسفات سنتاز (EPSPS) با منشا آرابيدوپسيس در راستاي ايجاد مقاومت به علف كش گليفوسيت
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برگهاي لپه اي
مقاله اگروباکتريوم
مقاله شيکيمات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جنوبي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي امير
جناب آقای / سرکار خانم: شيخاني روژان
جناب آقای / سرکار خانم: سلمانيان علي هاتف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يک راهکار نوين براي مقابله با علف هاي هرز توليد گياهان مقاوم به علف کش مي باشد. گليفوسيت به عنوان يک علف کش وسيع الطيف با مهار آنزيم ۵- انول پيروويل شيکيمات-۳- فسفات سنتاز (EPSPS) باعث مسدود شدن مسير شيکيمات در گياهان مي گردد. با افزايش ميزان توليد آنزيم EPSPS در گياهان زراعي مي توان مقاومت به اين علف کش را ايجاد نمود. براي اين منظور cDNA ژن EPSPS از منشا گياه Arabidopsis thaliana در ناقل دوگانهpBI121  تحت کنترل پروموتر فعال CaMV35S همسانه سازي شد. قطعاتT-DNA  حاوي ژن هاي At EPSPS و NPT II از طريق Agrobacterium tumefaciens به جداکشت هاي برگ هاي لپه اي گياه کلزا(B. napuss)  منتقل شدند. گياهان سبز مقاوم به کانامايسين به منظور بررسي انتقال و بيان ژن At EPSPS مورد ارزيابي مولکولي از طريقPCR ، DNA Dot Blotting و RT-PCR قرار گرفتند. بذور حاصل از گياهان تراريخت كشت شد و حضور و بيان ژن At EPSPS در گياهان نسل T1 تاييد گرديد. گياهان شاهد و تراريخت شده T0 و T1 توسط غلظت هاي ۰، ۲٫۵ و ۵ ميلي مولار گليفوسيت دوبار به فاصله يک هفته تيمار شده و پس از دو هفته مورد ارريابي فنوتيپي و آزمون بيوشيميايي قرار گرفتند. نتايج حاکي از انتقال، بيان و ايجاد مقاومت به گليفوسيت در گياهان تراريخت شده T0 و T1 بود.