سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کامران امامی – دکتری عمران ، مهندسین مشاور کریتکارا
ایرج حمیدزاده – کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی ، مدیر دفتر مهندسی منابع آب، آب منطق
محمدرضا محمودی مقدم – کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی ، نماینده مجری طرح آجیچای، آب منطقه
جعفر عسگری – دکتریعمران، مدیر بخش مطالعات سدسازی و نیروگاههای آبی، شرکت قدس نیرو

چکیده:

تراز اولیه مخزن سدها در روند سیلابهای طراحی میتواند نقش تعیینکنندهای در مورد میزان استهلاک سیلاب در مخزن، پیک سیلاب خروجی، میزان خسارات مخزن (در سیلاب ٥٠ ساله) و نقش سد در کنترل سیلابها داشته باشد. در بیشتر کشورها تراز اولیه مخزن را در روند سیلابهای طراحی و ایمنی، تراز نرمال میباشد. از طرف دیگر در کشور سوئد تراز اولیه مخزن در سیلاب طراحی کمتر از تراز نرمال فرض میشود، زیرا قاعده بهرهبرداری در این کشور بنحوی است که در سالهایی که پوشش برفی انبوهی وجود داشته باشد، بدون آنکه اطلاعی از بارندگیهای بهاره وجود داشته باشد، قسمتی از حجم مخزن خالی میشود، زیرا به پرشدن مخزن در این سالها اطمینان وجود دارد. در جریان مطالعات مهندسی ارزش سد شهید مدنی در نزدیکی تبریز در فاز خلاقیت، ایده کاهش مخزن تراز اولیه و بکارگیری منحنی فرمان در بهار مطرح گردید. در فاز توسعه مشخص گردید که اعمال این ایده و فرض اختصاص حدود ٣٥ درصد حجم مخزن به کنترل سیلاب در بهار در سالهای پربارش موجب کاهش حجم تنظیمی مخزن نمیگردد. از طرف دیگر با توجه به اینکه مسائل کیفی آب از دغدغههای جدی این پروژه است