مقاله تراكم، پراكنش فضايي و نمونه برداري دنباله اي شته هاي خوشه گندم در منطقه گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۸۹ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: تراكم، پراكنش فضايي و نمونه برداري دنباله اي شته هاي خوشه گندم در منطقه گرگان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله S. avenae؛ S. graminum
مقاله گندم
مقاله جمعيت
مقاله پراكنش فضايي
مقاله نمونه برداري دنباله اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري علي
جناب آقای / سرکار خانم: دسترنج مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تراكم و پراكنش فضايي جمعيت دو شتهSitobion avenae (F.)  و Schizaphis graminum (Rondani) روي خوشه  هاي گندم (Triticum aestivum L.) و نيز طراحي يك برنامه نمونه برداري دنباله اي با دقت ثابت براي آنها، طي دو فصل زراعي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ از پنج مزرعه گندم پاييزه در اطراف گرگان، نمونه برداري هفتگي به عمل آمد. با استفاده از شاخص ها و مدل هاي مختلف، پراكنش فضايي مراحل مختلف نشوونمايي شته ها برآورد شد و به كمك مدل گرين، تعداد نمونه لازم و معادلات خطوط تصميم گيري براي برآورد ميانگين جمعيت آنها محاسبه گرديد. اين دو شته از اواسط فروردين روي خوشه هاي گندم ظاهر شدند و تا اوايل خرداد به فعاليت خود ادامه دادند. بيشترين ميانگين جمعيت آنها ۱۶٫۰۱±۲٫۸۶ عدد شته در خوشه و در نيمه دوم ارديبهشت شمارش شد. بر اساس مقادير ضرايب تبيين و F، مدل تيلور براي برآورد پراكنش فضايي شته ها از مدل ايوائو مناسب تر بود و مقدار ضريب b از ۱٫۰۳۴ براي ماده هاي بال دار تا ۱٫۵۴۵ براي ماده هاي بدون بال نوسان داشت. ساير شاخص هاي پراكنش و مدل هاي توزيع فضايي نيز حاكي از تجمعي بودن پراكنش جمعيت شته ها روي خوشه ها و برازش آن با توزيع دوجمله اي منفي در بسياري از مقاطع فصل زراعي بود. شته هاي بالغ بال دار در مقايسه با ساير مراحل نشوونمايي، براي نشان دادن پراكنش تصادفي تمايل بيشتري داشتند، به طوري كه پراكنش جمعيت آنها در ۶۳٫۷ درصد از تاريخ هاي نمونه برداري با توزيع پويسون برازش يافت. از نظر هزينه (تعداد نمونه ها)، كارايي نمونه برداري دنباله اي طراحي شده جهت برآورد ميانگين جمعيت شته ها با دقت ۰٫۲۵، در حد قابل قبولي قرار داشت. تعداد نمونه لازم جهت برآورد تراكم جمعيت، تابعي از ميانگين جمعيت شته ها در خوشه بود و از ۲۵ عدد خوشه در ميانگين ۱۶٫۰۱ عدد شته در خوشه تا ۲۶۸ عدد خوشه در ميانگين ۰٫۱۶۸ عدد شته در خوشه متغير بود. اطلاعات ارايه شده در اين پژوهش مي تواند در مديريت جمعيت شته هاي خوشه گندم در منطقه گرگان مورد استفاده قرار گيرد.