مقاله ترانسفكت كردن سلول هاي بنيادي خون ساز انسان به وسيله سازه هدف گيري ژني حاوي ژن بتاگلوبين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در ياخته از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: ترانسفكت كردن سلول هاي بنيادي خون ساز انسان به وسيله سازه هدف گيري ژني حاوي ژن بتاگلوبين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتاتالاسمي
مقاله هدف گيري ژني
مقاله نوترکيبي همسان
مقاله ژن درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ پور مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: خان احمد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شكرگزار محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيده صغري
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: جايگزيني ژن بتاگلوبين سلولهاي CD133+ با استفاده از سازه هدف گيري ژني حاوي ژن بتاگلوبين و اجزاي مورد نياز براي نوترکيبي همسان.
مواد و روش ها: پلاسميد pFBGGT تكثير و به وسيله آنزيم هاي NheI و XhoI هضم و باند ۱۳٫۳ كيلوبازي مورد نظر از روي ژل آگارز استخراج شد. سلولهاي COS-7 جهت بررسي فعاليت بيولوژيک مارکرهاي انتخاب مثبت و منفي، به وسيله پلاسميد خطي شده ترانسفکت شدند. سلولهاي بنيادي خونساز از خون بند ناف جداسازي شده و به وسيله سازه ژني با روش پليفکشن ترانسفکت شدند و مراحل انتخاب مثبت و منفي انجام گرديد. از سلولهاي باقي مانده در محيط انتخابي DNA استخراج و واکنش زنجيره اي پليمراز  (Polymerase Chain Reaction; PCR)براي تكثير قطعات هيگرومايسين، نئومايسين، تيميدين كيناز و قطعه اتصالي گذاشته شد.
يافته ها: نتايج آزمايشات، بررسي فعاليت بيولوژيك ماركرهاي مثبت و منفي نشان دهنده فعاليت ماركرها بود. قطعات هيگرومايسين، نئومايسين و قطعه اتصالي تكثير شدند ولي قطعات تيميدين كيناز ۱ و ۲ تكثير نشدند. نتيجه تعيين توالي محصول PCR قطعه اتصالي، تاييد کننده وقوع نوترکيبي همسان در اين سلولها بود.
نتيجه گيري: در اين تحقيق با استفاده از استراتژي جديد انتخاب مثبت و منفي دو گانه، جايگزيني ژن با استفاده از يك سازه ژني و در يك مرحله انجام شد.