سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد نبویان پور – کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور پدید آب سپاهان

چکیده:

به طور کلی به منظور محاسبه میزان نشت آب از بدنه سدهای خاکی و تعیین سطح ایستآبی داخل سد از روشهای مختلفی (راه حلها فرمولهای تقریبی و تجربی و یا راه حل از طریق رسم شبکه جریان ) استفاده می گردد. روشهای تحلیلی حل تراوش در محیطهای متخلخل مبتنی بر حل معادله دیفرانسیل حاکم با استفاده از فرضیات ساده کننده می باشد. این فرضیات در شرایط خاص قآبل قبول هستند و لذا دامنه کاربرد روشهای تحلیلی محدود به مسائل با هندسه خاص و شرایط مرزی خاص می شود. همچنین می توان از روشهای مختلف عددی نظیر روش تفاضلهای محدود، روش اجزای محدود، و روش حجمهای محدود نیز برای بررسی و تحلیل تراوش بهره گرفت. در این مقاله از روش اجزای مرزی که از جمله روشهای عددی است برای حل معادله حرکت آب در محیطهای متخلخل استفاده شده است و با گسسته سازی معادله تراوش به روش اجزای مرزی و همچنین حل تحلیلی معادلات حاصل از منقطع کردن معادله تراوش در حالت غیرهمسان و غیرهمگن محل سطح آزاد، مکان خروجی آب در پایین دست سد و همچنین مقادیر سرعت در جهتهای مختلف و مقدار پتانسیل در تمام نقاط محاسبه گردیده است. در این مقاله یک مدل کامپیوتری به منظور حل تراوش در سد خاکی ایجاد گردیده است این مدل کامپیوتری که با زبان برنامه نویسی V.B تهیه شده است. قادر خواهد بود تراوش را در سد خاکی غیرهمسان و غیرهمگن محاسبه نماید. نتایج این مدل با روشهای تحلیلی، عددی و آزمایشگاهی مقایسه شده و صحت آن بررسی گردیده است.