سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حیدر عدل دوست – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

در سالهای اخیر، حشره‌ای با نام علمیMarasmarcha ehrenbergiana Zeller از خانواده پروانه‌های Pterophoridae در مزارع نخود مناطق شمال غرب و غرب کشور بصورت آفتی جدید ظاهر شده ‌است. از مشخصات بارز آن شکاف روی بالها و باز ماندن بالها هنگام استراحت می‌باشد بطوریکه حشره شکلT پیدا می‌کند.بررسیهای انجام یافته نشان می دهد این آفت تک نسلی و مونوفاژ است و به هر دو تیپ نخود دسی و کابلی حمله می‌کند. لاروهای آن از بدو رویش میزبان وارد جوانه‌های انتهائی ‌شده و در طول رشد گیاه از برگها تغذیه می‌کنند و با تشکیل گلها و پیله های نخود به آنها صدمه می‌زنند. داده‌های حاصل از بررسی ۲۹ مزرعه در سال ۱۳۸۱ نشان می‌دهد ۴۷‌‌% مزارع کشت بهاره و تقریبا تمامی مزارع کشت انتظاری در اراضی دیم آذربایجان غربی به این آفت آلوده بوده ولی در مزارع آبی نخود آلودگی مشاهده نشده است. تک بوته های نخود داخل مزارع گندم نیز تماما آلوده بوده وتراکم جمعیت لاروها روی هر بوته تا ۴۵ عدد می‌رسید. در مزارع کشت بهاره، میانگین تراکم جمعیت ۲۰/۵±۱۲/۶۶ و در مزارع کشت انتظاری ۳/۳۷ ‌± ۱۳/۸۱ لارو در ۵۰ بوته نخود بود. خسارت آفت روی پیله های نخود همانند خسارت کرم پیله خوار (.Heliothis viriplaca Huf ) و توام با آن بود بطوریکه تفکیک هر یک در شرایط طبیعی امکان پذیر نشد. بطور کلی ۵/۲۵±۱۵/۴۳ %پیله ها در مزارع کشت بهاره و ۲/۶۰±۲۳/۱۸% آنها در مزارع کشت انتظاری آفت زده بودند.