سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعیسی فاضلی ماسوله – کارشناس ارشد مهندسی عمران (ژئوتکنیک) – شیراز
محمدتقی ایزدی – دکترای مهندسی عمران (ژئوتکنیک) – شرکت جها نپ یسامان – شیراز

چکیده:

توجه به محدودیت زمین منطقه ویژه پترو شیمی در بندر عسلویه شرکت ملی پتروشیمی ایران در نظر دارد حدود ۳۵۰ هکتار زمین را در دو فاز جهت احداث بخشی از ساز ه ها و تأسیسات پتروشیمی ، از دریا استحصال نماید . عملیات استحصال با استفاده از مصالح خاکبرداری شده از زمین های مجاور (عمدتاً آبرفت درش تدانه) انجام م یگیرد. براساس مطالعات انجام شده، در صورت بروز زلزله، سازه های احداثی دچار نشست غیرقابل قبولی م ی شوند. ضمناً احتمال بروز پدیده روانگرایی نیز وجود دارد . مقاله حاضر، نتایج مطالعات و بررسی های انجام شده جهت بهسازی زمین های استحصالی به روش تراکم دینامیکی را مورد بررسی قرار می دهد.