سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل فاطمی – کارشناس مسئول علائم، مرکز تحقیقات را ه آهن

چکیده:

را هآهن ایران تحت تأثیر رشد روزافزون تقاضای حمل مسافر و بار قرار داشته و هم اینک بعضی از بخشهای شلوغ آن به حالت بحرانی خود رسیده است. لذا یافتن راهکاری برای افزایش ظرفیت شبکه حمل و نقل ریلی ضروری به نظر می رسد. یک روش سنتی برای بهبود ظرفیت، اضافه کردن خطوط است. اضافه کردن ایستگاهها و کاهش فاصله بین آنها نیز امکان ارسال قطارهای بیشتر را فراهم م یسازد، اما این دو روش بسیار هزین هبر هستند. ترا کبندی بلاکهای بحرانی به همراه تجهیزات علائم مربوطه تکنیکی جدید و کم هزینه برای کاهش سرفاصله(headway و در نتیجه افزایش ظرفیت مسیر است. این روش مشابه اضافه کردن ایستگاه هایی مجازی بوده که منجر به کاهش فاصله اعزام قطارهای متوالی می شود. لذا هدف این مقاله بررسی فنی و اقتصادی تراک بندی بلاکهای بحرانی و تأثیر آنها بر افزایش ظرفیت مسیر است