سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی دوایی – اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
پری ناز بنی سی – اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

لان یودب احدکم ولده خیرله من ان یتصدق بنصف صاع کل یوم ۱: حضرت رسول (ص) اگر کسی از شما آداب را به فرزندش بیاموزد، بهتر است برای او، از اینکه هر روز از عمرش مقداری صدقه بدهد . تربیت جنسی بخصوصدرنوجوانان مسئله پر اهمیتی است، زیرا دنیای روحی جوانان روز بروز همراه با رشد علمی و اقتصادی و موفقیتهای فرهنگی دنیای امروز سختتر میشود.برخی میپندارند که اگر کودک تقریباً خود را اداره کند، رشد جنسی او نیز عادی است ولی این اشتباه است.چون حتی بروز و قابلیت تحریک جنسی فوقالعاده، تکوین خطمشی نادرست آن در کودک، کمتر دلیل بر عدم سلامت اوست. انحراف آن از معیار معمولی در کودکان تحریک شده ممکن است تغییر یافته و پوشیده باشد و برای بروز آن مراعات و مراقبتهای دقیق والدین لازم است. احساسات شهوانی ممکن است در سنین خیلی کم، بسته به بلوغ جنسی و رشد و شدت آن ظهور کند و اشکالظهور آن اغلب متنوع است. بنابراین تربیت جنسی یکی از مشکل ترین مسائل تربیتی است که فقط بهنگام بررسی جداگانه مسائل تربیتی مطرح میشود. یعنی اصل مسئله، تربیت کودکان برای آینده و متفکر ساختن آنها و تلطیف احساسات عمیق انسانی است که بر پایه تربیت جنسی قرار دارد. یک رشته سؤالات زنده و قابل بحث و در عین حال پیچیده همه روزه در خانوادهها و مدارس مطرح میشود ولی هیچ یک از دستورات علمی و کتابهای مربوط نمیتواند پاسخ صحیحی به تمام مسائل مورد بحث بدهد. در کتابهای پزشکی همگانی، تربیت جنسی اغلب در مفهوم آموزش جنسی است، ولی تربیت جنسی مفهوم وسیعتر دارد. تربیت نه تنها احساس جنسی را دربر دارد، بلکه دارای خصوصیت رشد شخصیت اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی است. در میان نوجوانان در دوره بلوغ جنسی رفتار ناشی از فساد اخلاق مشاهده میشود که بر پایه مسائل جنسی استوار است، برای تربیت جنسی موفقیتآمیز، دانستن نقش و موفقیت جوانان در اجتماع کنونی کافی نیست بلکه درک آشکار دنیای تأثیرات درونی و اضطرابآلود آنان که بصورت ناگسستنی مربوط به خصوصیات فیزیولوژی فردی دوره بلوغ است لازم میباشد. بنابراین حل ثمربخش مسائل تربیت جنسی، زمانی امکان دارد که به موازات علل اجتماعی، عوامل بیولوژیک هم مورد بررسی قرار گیرد، بعنوان مثال علت اصلی بیولوژیکی گسترش استمناء را درمیان جوانان میتوان عدم یک تربیت جنسی صحیح دانست. به این صورت که در دورهای که نوجوان تمایل شدید به ارضاء شهوت دارد و هنگامیکه تمایل جنسی بشدت توسعه مییابد و هنوز قادر به ایستادگی در برابر تمایلات باطنی نیست و هیچ راهی را برای مقابله با آن نمیداند و هیچکس را یار خود نمیداند که به او پناه ببرد؛ راه استفاده از تنهایی را برمیگزیند. لازمست که بموازات بیداری جنسی نوجوانان، والدین باید رفتار مساعد عوامل محرک را تغییر داده و بدقت وضع روحی آنها را دنبال نمایند. خشونت و تندخوئی، عصبانیت، بیحوصلگی، لجبازی بیهوده را باید جزو اولین نشانههای اختلالات عصبی بشمار آورد که بدنبال آن میتواند عادت نادرست جنسی و در برخی موارد رفتار خلاف اخلاق ظهور کند.