سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه اژه ای – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف ت
سیدحسن میریان حسین ابادی – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف تهران، ایران

چکیده:

با رشد روزافزون حجم دادههای ١XMLاستفاده از روش های مناسب برای جستجوی اطلاعاتی که در این قالب قرار دارد هر روز اهمیت بیشتری پیدا میکند. یک رویکرد رایج برای ارزیابی پرسوجوهایXML ترجمه آنها به پرسوجوهای رابطهای و استفادهاز سیستمهای پایگاهداده رابطهای برای معین کردن نتیجه است . با وجود اینکه زبانXQuery به عنوان زبان پرس وجوی استاندارد XMLمطرح است اما بیشتر روشهای مطرح شده فقط به ترجمه پرسوجوهای زبانXPath که زیرمجموعه زبان XQuery محسوب میشود، پرداختهاند. در این مقاله روشی برای ترجمه حلقه ها درپرسوجوهایXQuery ارائه شده است . این روش اولین روش مبتنی بر شما برای ترجمه عبارتهای XQuery در حالتی که شمابازگشتی باشد محسوب میشود