سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا جعفری پیرلری – کارشناس ارشد مهندسی مواد
امیر عبداله زاده – استادیار
محسن برزگری – کارشناس ارشد مهندسی مواد

چکیده:

دراین تحقیق خواص مکانیکی یک نوع فولاد الیاژی پراستحکام DIN1.6959 تحت شرایط مختلف استنیته و بازگشت بررسی شده است این فولاد در لوله های جدار ضخیم تحت فشار استفادهمی شود نمونه هایی از این فولاد دردماهای ۸۷۰ و ۹۵۰ درجه سانتیگراد تحت عملیات استنیته قرارگرفته و پس از ابدهی دردماهای مختلف ۶۵۰-۲۰۰ درجه بازگشت داده شدند خواص مکانیکی به عنوان تابعی از دمای استنیته و بازگشت مورد بررسی قرارگرفت. ازمایش ضربه در دمای محیط برای اندازه گیری چقرمگی ضربه فولاد انجام گردید. جهت بررسی مکانیزمهای تردی و تحلیل شکست تصاویر شکست نگاری از نمونه های ضربه تهیه شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در هر دو دمای استنیته TME تردی مارتنزیت بازگشت داده شده دراین فولاد ایجاد می شود. همچنین مشخص گردید افزایش دمای استنیته موجب شدیدتر شدن افت انرژی ضربه و نیز انتقال مینیمم منحنی به دماهای بازگشت بالاتری می شود با بررسی ظاهر شکست نمونه ها مشخص گردید بجز نمونه هایی که در آنها پدیده تردی ایجاد شده در سایر دماهای بازگشت مکانیزم شکست نرم غالب می باشد.