سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

متین مشایخی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
مهدی نوری – استادیار گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده:

فیبروئین ابریشم پس از حل کردن در حلال کلرید کلسیم/ اتانول/آب و دیالیز، مجددا بازیابی شده است. فیبروئین بازیابی شده در اسید فرمیک غلیظ حل شده و توسط منعقد کننده های متانول ،اتانول و پروپانول به شکل فیلم و الیاف تبدیل شده است. خصوصیات مکانیکی فیلمها و الیاف تهیه شده اندازه گیری شده است و با توجه به نوع منعقد کننده مورد بحث قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که فیلمها و الیاف تهیه شده در منعقد کننده پروپانول بیشترین استحکام کششی را داشته اند اما عکسهای میکروسکوپ نوری تهیه شده از سطح مقطع طولی الیاف نشان داد که الیاف تهیه شده توسط منعقد کننده متانول ظریفتر و دارای سطح صافتر می باشند.