مقاله ترس از جرم در مناطق جرم خيز شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۶۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: ترس از جرم در مناطق جرم خيز شهر شيراز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترس از جرم
مقاله محلات جرم خيز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: سروش مريم
جناب آقای / سرکار خانم: افراسيابي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي ترس از جرم و عوامل فردي و محله اي مرتبط با آن مي پردازد. به اين منظور يک مطالعه پيمايشي به کمک پرسشنامه اي که توسط ۳۰۰ نفر از ساکنين دو محله جرم خيز شهر شيراز (محله احمدي نو و ده پياله) صورت گرفت. نتايج حاکي از آن است که از ميان متغيرهاي فردي، جنسيت رابطه معناداري با ترس از جرم داشته و مردان ترس از جرم را بيش از زنان گزارش کرده اند. ساير متغيرهاي فردي (سن، تحصيلات، قوميت، درآمد و مالکيت منزل مسکوني) رابطه معناداري با ترس از جرم نداشته اند. از سوي ديگر متغيرهاي مربوط به محله، از جمله بي نزاکتي، دلبستگي به محله، کيفيت محله و درک جرم در محله به شکل معناداري با ترس از جرم رابطه دارند. در رگرسيون چند متغيره نيز تنها متغير بي نزاکتي وارد مدل شده و توانسته ۱۹ درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين نمايد.