مقاله تركيب گونه اي صيد ماهيان خاوياري در درياي خزر (آبهاي ايران، روسيه، قزاقستان و تركمنستان) در گشت ارزيابي ذخاير تابستان ۸۴-۱۳۸۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تركيب گونه اي صيد ماهيان خاوياري در درياي خزر (آبهاي ايران، روسيه، قزاقستان و تركمنستان) در گشت ارزيابي ذخاير تابستان ۸۴-۱۳۸۳
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهيان خاوياري
مقاله ارزيابي ذخاير
مقاله درياي خزر
مقاله تاسماهي ايراني
مقاله ترال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزخوش قلب محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حدادي مقدم كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: پژند ذبيح اله
جناب آقای / سرکار خانم: حلاجيان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي ذخاير ماهيان خاوياري با هدف برآورد ذخاير ، فراواني و تعيين تركيب گونه‏اي و بر اساس مصوبات كميسيون منابع زنده درياي خزر و همچنين تاكيد كنوانسيون Cites مقرر گرديد تمامي كشورهاي حاشيه درياي خزر در گشت ارزيابي ذخاير ماهيان خاوياري شركت نمايند. در همين راستا گشت مشترك ارزيابي ذخاير ماهيان خاوياري با همكاري كشورهاي حاشيه درياي خزر در آبهاي خزر شمالي، مياني و جنوبي درياي خزر (غير از آبهاي جمهوري آذربايجان) با روش ترال در تابستان سال هاي ۱۳۸۴-۱۳۸۳ (۲۰۰۵-۲۰۰۴) اجرا شد. تعداد ايستگاههاي ترال كشي در سال ۱۳۸۳، ۲۳۴ ايستگاه و در سال ۱۳۸۴، ۲۰۴ ايستگاه بود. ايستگاه ترال کشي توسط انستيتو كاسپنيرخ روسيه بصورت ايستگاههاي ثابت و در آبهاي ايران  بصورت طرح طبقه بندي تصادف (Stratified Random Sampling Design) مشخص گرديد. جهت نمونه برداري از دو نوع ترال كف ۹ متري براي اعماق زير ۱۰ متر و ۷/۲۴ متري براي اعماق بالاي ۱۰ متر استفاده شد. در گشت تابستان ۱۳۸۳ در آبهاي درياي خزر تعداد ۱۲۰۸ عدد ماهي صيد شد كه شامل ۸۸۹ عدد تاسماهي ايراني، ۲۳۴ عدد تاسماهي روسي، ۵۸ عدد ازون برون، ۱۴ عدد فيل ماهي و ۳ عدد شيپ بود. در گشت تابستان ۱۳۸۴ نيز از مجموع ۴۳۶ عدد ماهي صيد شده ۳۴۱ عدد تاسماهي ايراني، ۵۷ عدد تاسماهي روسي، ۳۰ عدد ازون برون، ۷ عدد فيل ماهي و ۱ عدد شيپ بود. تركيب گونه اي صيد در گشت تابستان ۱۳۸۳ شامل ۴۲/۷۴ درصد تاسماهي ايراني، ۳۷/۱۹ درصد تاسماهي روسي، ۸/۴ درصد ازون برون، ۱۶/۱ درصد فيل ماهي و ۲۵/۰ درصد شيپ بود. در گشت تابستان ۱۳۸۴ تركيب گونه اي صيد شامل ۲۱/۷۸ درصد تاسماهي ايراني، ۰۷/۱۳ درصد تاسماهي روسي، ۸۹/۶ درصد ازون برون، ۶/۱ درصد فيل ماهي و ۲۳/۰ درصد شيپ بود.