سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین اعزیزنیا – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
محمد فیروزی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق برای پیش بینی خواص محلولهای الکترولیت از مدلهای مختلف برای محلوله ای الکترولیت شامل یک نمک حل شده در دو حلال و دو نمک حل شده در یک حلال استفاده شده است . برای محلول شامل دو نمک از داده های تجربی محلول Licl و Nacl در آب و برای محلول شامل یک نمک در دو حلال از داده های تجربی محلول Nacl در آب و اتانول استفاده شده است . برای بر رسی بهتر مدلها از غلظت های متفاوت دو نمک در یک حلال و نسبت های مختلف دو حلال در محلول یک نمک در دو حلال استفاده شده است . نتایج بدست آمده حاصل از برازش داده ها، پیش بینی بسیار خوب مدل پیتزر و بسط آن را برای الکترولیتهای مخلوط نمک با آنیون مشترک و الکترولیت مخلوط دو حلال نشان می دهد.