سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن موسوی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
حمید مدرس – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
علی الیاسی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)

چکیده:

در این مقاله مدلی برای تخمین کشش بین سطحی (s) محلول های دوتایی حلال (۱)+ پلیمر (۲) که شامل فاز حجم (توده) و فاز سطح می باشند، از طریق محاسبه فعالیت بااستفاده ازمعادله فلوری – هاگینز و روش UNIFAC-FV ارائه می شود. مقادیر کشش سطحی برای سیستم های شامل: PDMS در سیکلوهگزان ، PDMS در بنزن ، PIB در بنزن و PIB در هپتان در تمامی دامنه تغییرات غلظت پلیمر در محلول محاسبه گردید. نتایج محاسبات مطابقت خوبی با مقادیر تجربی از خود نشان دادند.