سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر رستمی – بخش بیماریهای ح یات وحش و ح یوانات خانگ ی غ یر معمول، گروه آموزشی علوم در

چکیده:

وقوع ترومبوز خودبخود ی در دهلیز چپ هامسترها ی طلا یی پیر متداول می باشد . این عارضه بیشتر در هامسترها ی ماده مشاهده می گردد . بیشتر ترومبوزها در دهلیز چپ وعمدتا متعاقب کارد یومیوپاتی دژنراتیو، آمیلوئیدوز و برخی بیماریهای عفونی د یده می شوند . علائم بالینی عبارتند ا ز ادم سرتاسری، آسیت، سختی تنفس، تاکیکاردی و سیانوز که ناشی از نارسایی احتقانی قلب می باشند .
در این بررسی در مدت یکسال، تعداد ۱۰ سر هامستر طلا یی با متوسط سن ۱۸ -۲۴ ماه با علائم نارسا یی احتقانی قلب مورد ارزیابی قرار گرفتند . تصاویر تهیه شده به روش اولتراسونوگرافی موید حضور ترومبوز در بطن چپ مبتلا یان بود . ۶ سر از بیماران به دلیل شدت عارضه تلف شدند که مورد کالبد گشا یی قرار گرفتند و بررسی ماکرو و میکروسکوپیک قلب، حاکی از وجود ترومبوز در بطن چپ آنها بود . ۵ سر از هامسترها مبتلا به پیومتر بودند که باکتریها ی , Pasturella multucida , ,streptococcus spp. Streptobacillus moniliformis , E. coli و arcanobacter pyogenes از ترشحات رحمی آنها جدا شد . ۴ سر از مبتلایان با استفاده از ترکیبات دیورتیک و دیجیتالین تحت درمان قرار گرفتند . پیگیری موارد درمانی در طی حدود یکسال، حاکی از موفقیت آمیز بودن رژ یم درمانی ارائه شده است