سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد رضوان فر – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران
الهام فهام – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ترویج کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده:

روند رشد تصاعدی جمعیت انسانی و دامی در جهان و به تبع آن افزایش نیاز بـه محـصولات جنگلـی شـامل چـوب و مـواد غذایی انسانی و دامی، تعادل نسبت زمین های کشاورزی و جنگل ها را، به نفع زمین های کشاورزی و به ضرر جنگل ها بر هم زده است؛ لیکن با توجه به اثرات حفاظتی جنگل و در کل، درختان بر محـیط انـسان، لـزوم توجـه بـیش از پـیش بـه فراینـد درخت کاری روشن می گردد . به دلیل این که پایداری اکولوژیک طبیعت به شدت تحت تأثیر درخت و جنگل قـرار دارد، به منظور جلوگیری از ادامه روند تخریب جنگل ها، ترویج سیستم های اگروفارستری ( جنگل کاری توأم با تولید محـصولات کشاورزی و پرورش دام ) با هدف رفع نیازهای کـشاورزان و جنگـل نـشینا ن بـه محـصولات درختـی بـسیار مهـم مـی نمایـد . تکنولوژی اگروفارستری یک گزینه بدیل اسـت کـه بـا همکـاری و مـشارکت جوامـع محلـی و در جهـت حفـظ جنگـل و حمایت از اکوسیستم طبیعی به اجرا در می آید . اگروفارستری بـه عنـوان سیـستم خـاص اسـتفاده از زمـین بـرای تولیـد تـوأم درخــت و ســایر محــصولات زراعــی و دامــی تعریــف مــی شــود . مقالــه حاضــر ضــمن تعریــف و طبقــه بنــدی سیــستم هــای اگروفارستری، به نقش ترویج در توسعه سیستم های اگروفارستری به عنوان رهیاف تی بـدیل در حفاظـت پایـدار از جنگـل هـ ا می پردازد . بحث پیرامون پرداختن به برنامه های اگروفارستری در ایـران، فراینـد تـرویج اگروفارسـتری و تولیـد یـک برنامـه ترویجی اگروفارستری از دیگر اهداف مقاله است