سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سمینار آدکا – ترویج علم، چشم اندازها، فرصتها و چالشها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

راضیه طبقی – دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

امروزه تولید علم رشد فزایندهای در میان جوامع بشری داشته است و کشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه، کلید پیشرفت و توسعه را درگرو توجه به تولیدات علمی و پژوهشی می دانند. عمومی کردن و یا ترویج علم نیز در این جوامع به عنوان تلاشی در جهت تحقق جامعه آرمانی مطرح است، با این هدف که علم و دانایی در کلیه لایه های اجتماعی نفوذ کند و هیچ گامی بجز با تکیه بر اطلاعات علمی مرتبط برداشته نشود. با توجه به این مساله که سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی (۱۴۰۴-۱۳۸۴) رسیدن به مقام اول در منطقه از لحاظ علمی و فنی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولیدعلم را هدف قرار داده است و از آنجایی که علم هرگاه از مرحله تولید به مرحله ترویج ره نسپارد ابتر خواه دماند لذا، دراین مقاله ابتدا به بررسی تاریخی مقوله "ترویج علم" و سپس بررسی شبکه معنایی اصطلاحاتی نظیر"فهم عامه از علم" و "ترویج علم در جامعه" اشاره شده و در ادامه به تبیین و توضیح استدلال هایی در باب ترویج علم در جامعه پرداخته شده و سپس سند چشم انداز ۱۴۰۴ با محوریت موضوعی تولید و ترویج علم و احراز جایگاه نخست علمی در منطقه تبیین وتفسیرگردیده و در ادامه به توضیح نظری و عملی برخی از شیوه های موثر ترویج علم درایران پرداخته شده است و نهایتا به لزوم ترویج علم به عنوان جزء جداییناپذیر جنبش نرم افزاری و تولیدعلم در راستای توسعه و پیشرفت جامعه پرداخته شده است.