سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهرزاد بارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ر
امیر حسین علی بیگی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی و عضو مرکز پژوهشی تحقیقات توسعه

چکیده:

در این مقاله توصیفی- تحلیلی که با هدف تشریح و تفسیر نقش تعاونی های کارآفرینانه در کنترل بحران بیکاری، بهبود اشتغال دانش آموختگان علمی-کاربردی و ترویج فرهنگ این نوع تعاونی ها، تدوین گردید، ضمن بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی کشور، مفهوم کارآفرینی به عنوان «فرایند ارزش آفرین ، سرمایه آفرین،اشتغال آفرین و سودآور (ثروت ساز) جهت رشد و توسعه ی اقتصادی»تشریح شد. در ادامه با تبیین نقش کارآفرینی در خلق فرصت های جدید شغلی، اهمیت تقویت روحیه ی کارآفرینی در حرکت آن از قوه به فعل آشکار گردید . سپس مفهوم تعاونی و همکاری به عنوان «مدارس مشارکت» از دیدگاه صاحب نظران مختلف، مورد بررسی قرار گرفت و وجوه مشابهی از این تعاریف، شامل: ۱) تجمعی از افراد با نیاز و هدف مشترک، ۲) همکاری و همیاری، ۳) دموکراسی، ۴) واحد اقتصادی– تجاری، ۵) تأمین سرمایه توسط اعضاء و ۶) ارائه ی خدمت به منظور ارتقاء موقعیت اجتماعی و اقتصادی، استخراج شد. در ادامه با بررسی ویژگی های شرکت های تعاونی، هدف های بخش تعاون، و
توصیف نقش اقتصادی و مزایای آن ها، تعاونی کارآفرینانه به عنوان یک نهاد سازنده در پیشبرد توسعه ملی و بهبود اشتغال مولد پایدار، تشریح، تحلیل و پیشنهاد گردید. و در نهایت توصیه هایی برای ترویج فرهنگ تعاون ی های کارآفرینانه ارائه شد.