سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

طناز افغانی – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی، گروه پلیمر
روح اله باقری – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی، گروه پلیمر
محمدصادق نهضت – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی، گروه پلیمر

چکیده:

کوپلیمریزاسیون امولسیونی متیل متاکریلات (MMA) و بوتیل اکریلات (BA) در آب با روش نیمه پیوسته آزمایشگاهی و با انتخاب فرمولاسیونی از مواد اولیه اجرا شد. نمونه مطلوب با درصد تبدیل نهایی ۹۶ درصد، زمان جریان ۲۸/۵ ثانیه (معادل گرانروی)، درصد جذب آب ۳/۸۹ (پس از سه روز)، زمان خشک شدن سطحی ۲۰ دقیقه و مقدار چسبندگی ۲B بدست آمد. با جایگزینی مقدار مولی مساوی از مونومرمتیل متاکریلات (MMA) با مونومرهای سوم(اکریلیک اسید AA، متاکریلیک اسید MMA ، بوتیل متاکیلات BMA و هیدروکسی اتیل متاکریلات HEMA)، چهار سری ترپلیمر(سریهای B1-B4) سنتز شدند. درصد تبدیل نهایی و خواص فیزیکی فوق نیز برای این نمونه ها تعیین گردید. نتایج نشان داد که حضور مونورمهای HEMA , MAA , AA در ترکیب ترپلیمر باعث کاهش درصد تبدیل نهایی نمونه ها شد در حالی که با افزایش درصد مولی مونومر BMA درصد تبدیل نهایی افزایش یافت. حضور هر چهار مونومر در ساختار تلیمر باعث افزایش زمان جریان نمونه ها و متناسب با آن گرانروی شدند. افزایش دو مونومر MAA , AA در ساختار تریپلیمرها باعث کاهش زمان خشک شدن سطحی شد در حالی که درمورد دو مونومر دیگر نتایج عکس حاصل گردید. حضور HEMA در ساختار ترپلیمر درصد جذب آب را بسیار افزایش داد و در صورتی که حضور BMA باعث کاهش درصد جذب آب شد. طیف FTIR نمونه های مطلوب از هر سری ترپلیمر سنتز شده مورد ارزیابی قرار گرفت که بیانگر حضور مونومر سوم در ساختار پلیمر بود.