مقاله ترکيب اسيدهاي آمينه سخت پوستان زئوپلانکتوني تالاب حنا، استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: ترکيب اسيدهاي آمينه سخت پوستان زئوپلانکتوني تالاب حنا، استان اصفهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيدهاي آمينه
مقاله زثوپلانکتون هاي آب شيرين
مقاله تغييرات فصلي
مقاله تالاب حنا
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي خوش دره گي مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: فرهاديان اميدوار
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي درچه عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي صوفياني نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب ها از اکوسيستم هاي پرتوليد جهان هستند. از موجودات مهم در تالاب ها زئوپلانکتون ها هستند که غذاي زنده مغذي براي لارو ماهي به شمار مي آيند. ارزش غذايي زثوپلانکتون ها در درياچه ها بر اساس ترکيب گونه اي، ساختار جمعيتي و خصوصيات فيزيک و شيميايي آب در فصول گوناگون سال تغيير مي نمايد. هدف از اين مطالعه؛ اندازه گيري ترکيب اسيدهاي آمينه زثوپلانکتون هاي آب شيرين در تالاب حنا در طي ۴ فصل بود. نمونه برداري در اواسط هر فصل بوسيله تورکشي عمودي با استفاده از تور پلانکتونگيري (چشمه ۱۴۰ ميکرون، قطر ۲۵ سانتي متر) از تابستان ۱۳۸۶ تا بهار ۱۳۸۷ انجام شد. سخت پوستان زثوپلانکتوني غالب در تالاب حنا شامل آنتن منشعب ها (۳ گونه از جنس Daphnia و از جنس هاي Moina و Ceriodaphnia وBosmina هر کدام يک گونه) و پاروپايان (شامل جنس هاي Microcyclops،Acanthocyclops ،Allocyclops ،Macrocyclops ، Metacyclops و Cyclops) بودند. نتايج نشان داد که ميانگين اسيدهاي آمينه ضروري در بهار، تابستان، پاييز و زمستان به ترتيب برابر ۲۸٫۷، ۳۱٫۰، ۳۱٫۶ و ۳۴٫۵ درصد و ميانگين اسيدهاي آمينه غيرضروري به ترتيب برابر ۷۱٫۳، ۶۹٫۰، ۶۸٫۴ و ۶۷٫۰ درصد از کل اسيدهاي آمينه مي باشد. بالاترين ميانگين مقدار اسيدهاي آمينه ضروري در طي دوره مطالعه مربوط به آرژنين ۸٫۹، ۱۰٫۷، ۴٫۱، ۵٫۵ درصد: ترئونين ۶٫۴، ۴٫۹، ۶٫۲، ۷٫۰ درصد: تيروزين ۴٫۶، ۴٫۷، ۴٫۱، ۳٫۳ درصد و متيونين ۲٫۴، ۲٫۲، ۱٫۶، ۴٫۱ درصد به ترتيب در بهار، تابستان، پاييز و زمستان بود. از سوي ديگر، گلوتاميک ۲۱٫۴، ۱۸٫۹، ۱۸٫۳، ۱۸٫۷ درصد: آلانين ۱۶٫۹، ۱۵٫۶، ۱۴٫۸، ۱۲٫۸ درصد و آسپارتيک ۱۲٫۳، ۱۳٫۰، ۱۲٫۱، ۱۱٫۳ درصد ترتيب در بهار، تابستان، پاييز و زمستان بالاترين مقادير را در مقايسه با ديگر اسيدهاي آمينه غيرضروري داشتند. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که ترکيب اسيدهاي آمينه زئوپلانکتون هاي جمع آوري شده از تالاب حنا در فصول مختلف سال تغيير مي نمايد.