مقاله ترکيب اسيدهاي چرب برخي از ژنوتيپ هاي انتخابي گردو (.Juglans regia L) در استان مرکزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: ترکيب اسيدهاي چرب برخي از ژنوتيپ هاي انتخابي گردو (.Juglans regia L) در استان مرکزي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردو
مقاله .Juglans regia L
مقاله روغن
مقاله اسيدهاي چرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: حسني داراب
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي شيوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعداد ۷۰ ژنوتيپ گردو (Juglans regia L.) در ۴ منطقه از استان مرکزي به خاطر باردهي منظم و عملکرد بالا انتخاب شدند و در طي سال ۱۳۸۶ چندين خصوصيت پومولوژيکي آنها مورد ارزيابي قرار گرفت. از ميان ۷۰ ژنوتيپ انتخاب شده، تعداد ۱۲ ژنوتيپ برتر براي ارزيابي بيشتر به منظور بررسي وضعيت روغن مغز و اسيدهاي چرب انتخاب شدند. در اين ژنوتيپ ها وضعيت اسيدهاي چرب در سه نمونه روغن مغز توسط آناليز با دستگاه کروماتوگرافي گازي بررسي گرديد. در ژنوتيپ هاي مورد ارزيابي ميزان روغن، بين ۵۱٫۰ تا ۷۳٫۰ درصد متغير بود. وضعيت اسيد هاي چرب پالمتيک اسيد، استئاريک اسيد، اولئيک اسيد، لينولئيک اسيد و لينولنيک اسيد به ميزان زيادي ميان ژنوتيپ ها متغير بود. نتايج نشان داد که اسيد پالمتيک (۰۹/۶-۱۲/۸ درصد) و اسيد استئاريک (۱۹/۲-۰/۴ درصد) به ترتيب بيشترين ميزان اسيد چرب اشباع را تشکيل مي دادند. اولئيک اسيد تنها اسيد چرب غير اشباع حاوي يک پيوند مضاعف بود و ميزان آن ۲۰ الي ۴۳ درصد کل اسيدهاي چرب متغير بود. لينولئيک اسيد (۳۷٫۳۹ الي ۵۸٫۹۵) بيشترين درصد اسيدهاي چرب را تشکيل مي داد. ميزان اسيدهاي چرب غير اشباع بيش از ۸۵ درصد کل اسيد هاي چرب روغن گردو بود، در حاليکه حداکثر مقدار اسيدهاي چرب اشباع ۳۶/۱۲ درصد بود. چنين به نظر مي رسد که تفاوت در درصد روغن و ترکيب اسيدهاي چرب به علت تنوع ژنتيکي و شرايط اکولوژيکي و محل کشت ژنوتيپ هاي مورد مطالعه مي باشد. نتايج نشان داد که مغز ميوه ژنوتيپ هاي MS69, MS68, MS10 وMS70  به دليل داشتن درصد بالاتر اسيدهاي چرب لينولئيک و لينولنيک داراي کيفيت غذايي بالاتري از ژنوتيپ هاي MS43, MS27, MS23, MS15 MS12, MS11 ، MS52 و MS54 مي باشند.