مقاله ترکيب اسيدهاي چرب موجود در لاشه ماهي کپور پرورشي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۳۹۳ تا ۳۹۷ منتشر شده است.
نام: ترکيب اسيدهاي چرب موجود در لاشه ماهي کپور پرورشي (Cyprinus carpio Linneaus 1758)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کپور معمولي
مقاله اسيد چرب غيراشباع
مقاله لاشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كردجزي معظمه
جناب آقای / سرکار خانم: شعبان پور بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به مدت ۷ ماه در منطقه ديکجه گنبد در استان گلستان صورت پذيرفت و طي آن ارتباط ميان اسيدهاي چرب ماهي کپور معمولي با ميانگين وزن (۹۳/۱۳۶±۷۰۵ گرم) و طول (۰۶/۲±۹۲/۲۷ سانتي متر) در ۱۵ استخر ۱۰ هکتاري بررسي و مقدار اسيدهاي چرب نيز تعيين گرديد. ميزان دکوزاهگزانوييک اسيد (۴۷/۴،۴۴/۰)، ايکوزاپنتانوئيک اسيد (۶۲/۳،۱۶/۰)، اسيد آراشيدونيک (۶۱/۴،۲۳/۱)، اسيد لينولئيک (۴۸/۲۳،۵۶/۶) و اسيد لينولنيک (۰۳/۴،۸۵/۱) ميلي گرم به ازاي هر گرم وزن خشک اندازه گيري شد. مجموع اسيدهاي چرب غيراشباع امگا،۳ و امگا،۶ به ترتيب ۱۵/۵ و ۹۱/۲۰، نسبت DHA/EPA،۱/۶۱  و مجموع اسيدهاي چرب اشباع ۵۲/۲۳ (ميلي گرم به ازاي هر گرم وزن خشک) محاسبه گرديد. با توجه به آماره پيرسون بين ۶ C18:2n،با ۶(P<0.01) C20:4n، بينC20:4n ،۶ با EPA و (P<0.01) DHA و بين EPA با (P<0.01) DHA ارتباط معني داري مشاهده شد، بنابراين مي توان نتيجه گرفت که اسيدهاي چرب بر يکديگر تاثيرگذار مي باشند.