مقاله ترکيب اسيدهاي چرب موجود در Saccharopolyspora erythreae PTCC1685 رشد يافته در محيط معين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۹ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: ترکيب اسيدهاي چرب موجود در Saccharopolyspora erythreae PTCC1685 رشد يافته در محيط معين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيدهاي چرب
مقاله GC-Mass؛ Saccharopolyspora erythraea

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي نيا مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: عطار حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف:  Saccharopolyspora erythreaeيک اکتينوميست هوازي و گرم مثبت و ميکروارگانيسم صنعتي توليد اريترومايسين مي باشد. بررسيها نشان داده است که توليد متابوليتهاي ثانويه و همچنين ترکيب اجزاء بيومس در ميکروارگانيسمها و از جمله آنها ليپيدها، بسيار به محيط کشت وابسته است.
روش بررسي: سوسپانسيون اسپوري Saccharopolyspora erythraea PTCC1685  به محيط بذردهي تلقيح شده و در دماي ۳۰ درجه به مدت ۴۴ -۴۰ ساعت با دور ۱۸۰ rpm در شرايط هوازي گرما گذاري شد. مقداري از نمونه بذردهي که داراي شرايط مناسب مورفولوژي وpH  و رشد کافي بود به فلاسکهاي حاوي محيط تخمير تعريف شده اضافه شد، فلاسکهاي تلقيح شده  در دماي ۳۰ درجه به مدت ۱۱ روز در شرايط هوازي با دور  180rpmگرما گذاري شدند. براي تعيين ترکيب اسيدهاي چرب، بيومس در فاز سکون توسط سانتريفوژ در ۴۰۰۰ rpm به مدت ۲۰ دقيقه جدا شد و سپس به مدت ۱۲ ساعت با حلال کلروفرم/متانول (۱:۲) بر روي شيکر قرار داده و هم زده شد. سپس مخلوط، به مدت ۲۰ دقيقه در دور ۴۰۰۰rpm سانتريفوژ شد. فاز رويي و اضافات بيومس حذف و فاز کلروفرم زير که حاوي ليپيدها بود جدا شد. پس از تبخير کلروفرم، ليپيدهاي بدست آمده پس از متيله کردن با مخلوط هيدروکسيد سديم متانولي، ترکيب اسيدهاي چرب توسط GC-Mass تعيين شد.
يافته ها: ۸ اسيد چرب در اين سويه تشخيص داده شد که حاوي ۱۵ تا ۱۸ اتم کربن بودند. بالاترين درصد اسيدهاي چرب متعلق به ۱۴-متيل پنتادکانوئيک اسيد (%۳۶٫۲۵) و کمترين درصد متعلق به پنتادکانوئيک اسيد (%۵٫۲) بود. اسيدهاي چرب ديگر (%۱۸٫۹) C17:0، (%۱۴٫۹۹) C18:2، (%۸٫۸۵) C16:0، (%۸٫۶۷) C18:1، (%۵٫۴۷) C18:0 و (%۵٫۲) C15:0 بودند. اسيدهاي چرب با کمتر از ۱۵ کربن در اين پژوهش ديده نشد.
نتيجه گيري: ترکيب اسيدهاي چرب و توليد اريترومايسين در S.erythreae کاملا وابسته به ترکيب محيط کشت است.