مقاله ترکيب تصاوير IRS و MODIS با استفاده از تکنيک جداسازي طيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: ترکيب تصاوير IRS و MODIS با استفاده از تکنيک جداسازي طيفي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکيب تصوير
مقاله جداسازي طيفي
مقاله IRS ،MODIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ضياييان فيروزآبادي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: متكان علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: نقدي زادگان جهرمي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصاوير با توان تفکيک مکاني بالا مانند IRS به منظور استخراج اطلاعات پوشش زمين در مقياس محلي تا ناحيه اي مورد استفاده قرار مي گيرند. اما استفاده از اين تصاوير به صورت چندزمانه بسيار پرهزينه و محدود است. از سوي ديگر، تصاوير سنجنده MODIS به صورت روزانه از نواحي گسترده در ۳۶ باند مختلف و با توان هاي تفکيک مکاني ۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متر باسهولت زيادي قابل دسترس است. ولي به علت ضعف قدرت تفکيک مکاني، اين تصاوير براي بررسي جزييات در محيط هاي پيچيده با تنوع پوشش بالا مناسب نمي باشند. لذا استفاده همزمان از تصاوير MODIS و IRS مي تواند مفيدتر باشد.
در اين تحقيق، امکانات ترکيب تصاوير IRS و MODIS اخذ شده از بخشي از نواحي استان تهران با استفاده از تکنيک جداسازي طيفي موردبررسي قرار گرفته است. در اين تکنيک، ابتدا تصوير IRS طبقه بندي شده، سپس سهم هرکلاس در هريک از پيکسل هاي تصوير MODIS محاسبه مي شود. بامحاسبه راديانس هريک از پيکسل هاي MODIS و اعمال الگوريتم جداسازي طيفي، مشخصه طيفي براي هريک از انواع پوشش هاي زميني موجود محاسبه شده و بر مبناي آن تصوير ترکيب شده توليد مي شود.
نتايج به دست آمده نشان مي دهندکه تصوير ترکيب شده، استفاده از توان تفکيک طيفي تصوير MODIS به منظور بارزسازي بيشتر عوارض در نواحي ناهمگن را امکان پذير مي سازد. ضمنا واريانس محلي و نوع پوشش تاثير زيادي بر کيفيت تصوير ترکيبي دارند. نتايج اين روش رابطه زيادي با دقت زمين مرجع نمودن تصاوير با توان تفکيک مکاني بالا و پايين نشان مي دهند و با افزايش آن، کيفيت تصاوير توليدي نيز افزايش مي يابد.