مقاله ترکيب گونه اي و تعيين تراکم فيتوپلاني در درياچه پشت سد لار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۲۶ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: ترکيب گونه اي و تعيين تراکم فيتوپلاني در درياچه پشت سد لار
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيتوپلانكتون
مقاله سد لار
مقاله تراکم سلولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتيان سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله پوربي ريا حميد
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي بلوچي شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مكارمي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: پورغلامي مقدم اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه به منظور بررسي پارامترهاي ليمنولوژيک و بيولوژيک درياچه پشت سد لار از جمله شناسايي، تراکم و پراکنش فيتوپلانکتونها و تغييراتشان طي ۶ مرحله نمونه برداري از خرداد ماه الي آبان ماه سال ۱۳۸۷ انجام پذيرفت. نمونه ها با دستگاه روتنر و از اعماق مختلف (لايه هاي ۵،۵ ، ۱۰، ۲۰، ۳۰ متري) برداشت شده و توسط فرمالين ۴ درصد تثبيت و در آزمايشگاه با ميکروسکوپ معکوس مطالعه شدند. از بين جنس هاي شناسايي شده ۱۴ جنس مربوط به شاخه جلبکهاي دياتوم، ۱ جنس مربوط به شاخه يوگلنوفيسه، ۷ جنس مربوط به شاخه جلبکهاي سبز، ۳ جنس مربوط به شاخه جلبکهاي پيروفيسه، ۱جنس مربوط به شاخه جلبکهاي کريزوفيسه و ۲ جنس مربوط به شاخه جلبکهاي سبز آبي تعلق داشتند. غالبيت فيتوپلانکتوني در اين سد مخزني با شاخه جلبکهاي دياتوم بوده که ۷۴٫۸۳ درصد جمعيت سالانه (نمونه برداري ۶ ماهه) را دارا بودند و نمونه هاي غالب آن جنس هايCyclotella ،Navicula  و Nitzchia مي باشند. شاخه جلبکهاي سبز با فراواني ۱۷٫۱۰ درصد با جنس هاي Oocystis، Pediastrum،Scenedesmus  و Chlorella در رده دوم قرار دارد. ساير شاخه هاي فيتوپلانکتوني که عبارت بودند از، شاخه جلبکهاي پيروفيسه با فراواني ۲٫۷۳ درصد با جنس هاي Ceratium وPeridinium ، شاخه جلبکهاي يوگلنوفيسه با فراواني ۰٫۸۳ درصد با جنس Euglena، شاخه جلبکهاي کريزوفيسه با فراواني ۳٫۶۶ درصد با جنس Cryptomonas و شاخه جلبکهاي سبز آبي با فراواني ۰٫۸۳ درصد با جنس هاي Anabeana و Oscillatoria ميانگين بيشترين تراکم سلولهاي فيتوپلانکتوني در تمامي ماههاي نمونه برداري به شاخه جلبکهاي دياتوم به تعداد ۴۳۷۵۰۰±۳۷٫۷۴۰ عدد در ليتر تعلق داشته و غالبترين جنس از اين شاخه که در تمام فصول سال به تعداد زياد مشاهده شد، جنس Cyclotella  بود. رتبه دوم شاخه جلبکهاي سبز با ميانگين تعداد  268750±۳۹٫۷۵۳عدد در ليتر قرار داشت که جنسهاي غالب آنOocystis، Pediastrum ،Scenedesmus  و Chlorella بوده و ساير شاخه ها درصد جمعيت کمتري داشتند. طبق آزمون آناليز واريانس دو طرفه مشخص گرديد که بين ايستگاههاي مختلف و ماههاي مورد بررسي اثر متقابلي ديده نمي شود (P>0.05) ولي آزمون چند دامنه توکي نشان داد که بين ماههاي شهريور و آبان اختلاف وجود دارد .(P<0.05) بطور کلي مطالعات بيولوژيک نشان داد که پتانسيل توليد پلانکتوني در اين درياچه پايين است.