سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحمید کریمی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
عزیزاله کمال زاده – عضو هیأت علمی وزارت جهاد کشاورزی
بهمن ایلامی – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

گیاه مرتعی درمنه ، در مرحله اواخر گلدهی از مناطق مختلف رویشی استان فارس به روش تصادفی طبقه بندی شده جمع آوری و مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفت . قابلیت هضم با استفاده از حیوان (in vivo) تعیین گردید. نتایج بدست آمده نشا ن داد که در گیاه درمنه مقادیر پروتئین خام ۸/۲% الیاف خام ۴۰/۹% خاکسترخام ۷/۸% ، چربی خام ۲/۹% ، عصاره عاری ازازت ۳۴% ، کلسیم ۰/۹۸% ، فسفر ۰/۰۶ % ، قابلیت هضم ظاهری ماده خشک ۵۳/۲ % مجموع مواد مغذی قابل هضم ۵۵/۸ % ، انرژی قابل هضم ۲/۴ مگاکالری در کیلوگرم و انرژی قابل متابولیسم ۲ مگاکالری در کیلوگرم بود . قابلیت هضم عصاره عاری از ازت و الیاف خام در شهرستانهای مختلف تفاوت معنی دار داشتند (۰/۰۵>p) اما قابلیت هضم دیگر موارد بررسی شده در شهرستان های مختلف تفاوت معنی دار نداشتند.