سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

قنبر حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تعیین پیوستگی مخزن و شناخت ساختار آن از مراحل بسیار مهم در توسعه مخزن می باشد. روشهای معمول در تعیین پیوستگی مخزن در چاههای اکتشافی مانند آزمایش ساق مته (D rillstem Test) و چاه آزمایی پیشرفته، در مخازن بسیار عمیق دریایی به دلیل هزینه گزاف و نتایج نامطلوب مفید نمی باشند. بنابراین باید از سایر روشها در تعیین ناپیوستگی استفاده نمود . هر کدام از روشهای اندازه گیری فشار سازند ، (F ormation Pressure Measurements) آنالیز درون چاهی سیال (D ownhole Fluid Analysis : DFA ) و ژئوشیمی به تنها یی اطلاعات مهمی را در مورد ساختار مخزن ارائه می دهن د. چنانچه این روشهای توانمند به صورت سیستم یکپا رچه بکار برده شون د، نتیجه بسیار دقیقتر و تصویر روشنتری از ساختار مخزن خواهیم داشت . هدف از ارائه این مقاله بررس ی بکارگ ی ری روشهای اندازه گیری گرادیان فشار ی، آنالیز درون چاهی سیا ل، تعیین پیوسته نوع سیال و ژئوشیمی به طور همزمان جهت ارزیابی پیوستگی مخزن می باش د. ت أکید عمده بر روی قابلیت ها و محدودیتهای هر یک از این روشها در شناخت ساختار مخزن بخصوص در تعیین سدهای نفوذ پذیری قائم (V ertical Permeability Barriers ) می باشد.