سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید پارسا – دانشگاه علم و صنعت ایران
حبیب ایزدخواه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
امیر حسین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه

چکیده:

بهینه سازی پرس و جو یک فرآیند گران و پرهزینه می باشد و تعداد جایگشت های مختلف برای یک پرس و جو بصورت نمائی با تعداد روابط سهیم در پرس و جو رشد می کنند . تکنیکهای فعلی بهینه سازی پرس و جو برای پشتیبانی بعضی از کاربرد های ناشی از پایگاه داده که دارای پیوندهای مختلفی از انواع پرس و جو ها می باشد ، نامناسب هستند از طرفی رمز موفقیت یک مدیر پایگاه داده )DBMSکارا بودن مدل پرس و جوی آن می باشد . دراین مقاله ما پرس و جو هائی را بررسی می کنیم که دارای تعداد روابط زیادی بودهو همچنین گراف آنها دور داشته باشند . که این چنین پرس و جو هائی زمان زیادی را برای پاسخگوئی به پرس وجو نیاز دارند . ما از دو روش برای بهینه سازی این چنین پرس و جوها استفاده می کنیم . ابتدا، بر اساس الگوریتمی گرافها را به چندین درخت تجزیه نموده و سپس درختها را روی کامپیوترها توزیع و با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک با الگوریتم تپه نوردی به بهینه سازی آنها پرداختیم و در روش دوم بدون تجزیه گراف به درخت آن را روی کامپیوترها توزیع کرده و به بهینه سازی آن با استفاده از ترکیب الگوریتمهای ذکر شده پرداختیم . پس از ده بار اجرای الگوریتم و از روی نتایج بدست آمده مشخص شد که در روش اول بیشتر از روش دوم جواب بهینه به دست می آید .