سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمهدیار بامشکی – کارشناس ارشد مهندسی پزشکی
محمدرضا اکبرزاده توتونچی – استادیار گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تشخیص خودکار سطح هوشیاری میتواند کمک شایانی به افرادی که کارهای یکنواخت و خستهکننده انجام میدهند بنماید. به همین منظور محققین از سیگنالهای حیاتی از جملهEEGبه عنوان یک روش معتبر برای تشخیص هوشیاری، استفاده میکنند. در این تحقیق سعی شده است تا ابتدا با استفاده از یک بهینه ساز الگوریتم ژنتیک، ویژگیهای مطلوب که با استفاده از تبدیل ویولت گسسته ازسیگنالEEG استخراج شده است، در روند تشخیص هوشیاری انتخاب و سپس با استفاده از الگوهای بهینه انتخاب شده، در یکالگوریتمANFISبه تشخیص هوشمند سطح هوشیاری پرداخته شود. در نهایت مشخص شدکه الگوریتمANFIS با حدود ۹,۵ درصد افزایش میزان صحت در تشخیص سطح هوشیاری، میتواند از کارایی مطلوبتری نسبت به دیگر روشهای هوشمند برخوردار باشد ضمن اینکه علاوه بر افزایش میزان صحت نسبت به تحقیقات مشابه، تعداد ویژگیهای مطلوب نیز کاهش چشمگیری یافته است که این خود باعث افزایش سرعت در فرایند تشخیص مطلوب سطح هوشیاری خواهد شد