سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا اسماعیلی – دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سینا ادهم خیابانی – دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

با پیشرفت سریع تکنولوژی سنجنده های سنجش از دور، داده هایی که در این رشته مورد استفاده قرار مـی گیرنـد، حاوی اطلاعات متنوعی از مناطق مختلف هستند . تصاویر مختلف سنجش از دور بـا توجـه بـه خـصوصیات طیفـی و مکـانی و یـا نـوع اطلاعات برداشتی، برای کاربردهای مختلف به کار می روند . از طرف دیگر در بعضی زمینه ها، نیـاز بـه آنـالیز تـصاویر بدسـت آمـده از چندین سنجنده بشدت احساس می شود؛ اهمیت این موضوع در آنالیز همزمان تصاویر – که بهتر است روی یـک تـصویر انجـام گیـرد – بمراتب بیشتر می شود . از اینرو طی سال های اخیر روش های متعددی برای ترکیب تصاویر سنجنده های مختلف ارائـه شـده اسـت . در این مقاله روش ترک یب جد یدی برپا یة انتقال رنگ ی و استفاده از تبد یل قاب موجک پنجره ا یبرا ی ترک یب یک تصو یر پانکرومات یک )بـا توان تفکیک فضا یی بالا ) با یک تصو یر چندط یفی )با توان تفک یک ط یفی بالا ) که نسبت به هم توجیهشده اند، ارائه شده اسـت . مقایـسة نتایج این الگوریتم با سایر الگوریتم ها ی رایج نشان می دهد که با توجه به خصوصیات ویژة تبـدیل قـاب موجـک پنجـره ای در حفـظ همزمان توان تفکیک فضایی و طیفی روش، فوق بخوبی در ترکیب تصاویر سنجش از دور قابل اجراست .